Το DSM-IV προορίζεται να είναι μια κατευθυντήρια γραμμή, και δεν είναι παγιωμένο. Επιπλέον,