Το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό πρότυπο βασίζεται στην Ψυχολογία της Μάθησης και την Γνωστική Ψυχολογία. Ακολουθώντας την εξέλιξη των βασικών αυτών Κλάδων της Ψυχολογίας ξεκίνησε από το Μεθοδολογικό Συμπεριφορισμό και έφτασε στην σημερινή του μορφή. Η μεγάλη διάδοση του προτύπου σε όλα τα επίπεδα παρέμβασης –…